Dịch vụ phần mềm

SMAC Vietnam cung cấp các dịch vụ phần mềm:

  • Dịch vụ phát triển phần mềm
  • Dịch vụ vận hành hệ thống phần mềm
  • Dịch vụ chuyển đổi và bảo trì
  • Dịch vụ số hóa dữ liệu
  • Dịch vụ quản lý và xử lý dữ liệu
  • Dịch vụ đào tạo và chuyển giao công nghệ